TE KOOP ONTWIKKEL KAVEL ca. 5000M²

Vriezenweg 6A, 2451VG LEIMUIDEN

In het buitengebied van Leimuiden (Gemeente Kaag en Braassem, Zuid-Holland) midden tussen de plassen Het Braassemermeer’, ‘De Westeinderplassen’, en de ‘Langeraarse plassen’ ligt een unieke kans voor een ondernemende particulier om op een kavel van ca. 5000m² in het Groene Hart met rondom vrij uitzicht zijn of haar droomhuis met bijgebouwen te ontwikkelen. Er is nog geen projectontwikkelaar in het spel en alle vrijheid in keuze van architect en aannemer. De Gemeente Kaag en Braassem ligt in het noordelijk deel van Zuid-Holland en is welstandsluw.

Er is een bouwrecht beschikbaar (via de ‘Ruimte voor Ruimteregeling’) dat ontwikkelt kan worden op de kavel. Dit bouwrecht is beschikbaar omdat een agrariër die gestopt is met zijn bedrijf voldoende heeft gesaneerd. Het bouwrecht is nu te koop van een particulier.

De ruimte voor ruimte regeling is al vastgelegd in het vigerend bestemmingsplan ‘Buitengebied Oost.’ Als een initiatief kan voldoen aan de voorwaarden die de ruimte-voor-ruimte regeling stelt, dan zal er in principe bij de gemeente altijd een positieve grondhouding bestaan. Tenzij woningbouw op de betreffende locatie echt onmogelijk blijkt. Doordat bijvoorbeeld de woning milieutechnisch niet inpasbaar is. Dat is hier niet aan de orde.

U MOET ER WEL WAT VOOR DOEN!

Het is wel aan te bevelen om een procesbegeleider in te schakelen. Wij kunnen u daarbij helpen.

U kunt als koper van dit kavel al in een heel vroeg stadium participeren in het tot stand brengen van het uiteindelijke plan.

Verkopers hebben eenzelfde traject doorlopen voor Vriezenweg 6 en willen daar zelf  een levensloopbestendige woning bouwen. De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft daartoe op 20 september 2021 de bestemmingsplanwijziging vastgesteld. Zie website: Ruimtelijke Plannen: Vriezenweg 6, 2451 VG Leimuiden

BIJZONDERHEDEN:

Een voorinvestering van ca. €245.000,- voor het kopen van het bouwrecht.

Vraagprijs grond €500.000,-, kosten koper onder voorbehoud van onherroepelijke bestemmingsplanwijziging van agrarisch naar wonen.

8% overdrachtsbelasting i.p.v. 21% B.T.W.

De koper vraagt de bestemminsplanwijziging van agrarisch naar wonen aan. Zo een procedure duurt meestal minimaal een half tot 1 jaar en begint na het vooroverleg met de gemeente met een principeverzoek. Het is mogelijk gelijktijdig de omgevingsvergunning voor de woning in te dienen.

Alle afspraken tussen partijen en gemeente worden vastgelegd in een ‘vierpartijenovereenkomst’.

Kostenverhaal wordt vastgelegd in een anterieure overeenkomst tussen koper en de gemeente.

Na de onherroepelijke bestemmingsplanwijziging is een bijdrage voor sociale woningbouw aan de gemeente verplicht. Deze kosten zijn voor de koper.

Bij het bepalen van de vraagprijs is rekening gehouden met de toekomstige grootte van het bouwvlak (ca. 2000m²), de ontwikkelingskosten (bestemmingsplanwijziging en o.a. verkennend bodemonderzoek, akoestisch onderzoek wegverkeerlawaai), de kosten van het bouw - en woonrijp maken, (o.a. nutsvoorzieningen) en de kosten voor de aanleg van een dam of brug, deze kosten komen voor rekening van de koper.

De vrijheid om in vooroverleg samen met de gemeente te bepalen waar op de kavel het bouwvlak van ca. 2000m² en tevens op welke plek de ontsluiting komt.

Kadastrale grens: tot de as van de weg is eigendom. 

De afmetingen van de kavel Vriezenweg 6a zijn ca. 60m breed x 85m diep (inclusief sloot en bermen langs de Vriezenweg.) De dam en het asfalt pad horen er niet bij, dienen ter ontsluiting van het achtergelegen weiland. Dit moet bij verkoop nog kadastraal uitgemeten worden. Bij de opgave van de afmetingen is hier al rekening mee gehouden. 

De blokhut (met bouwvergunning) hoort erbij. Deze moet gesloopt worden na bestemmingsplanwijziging op kosten van de koper.

Bouwmogelijkheden na bestemmingsplanwijziging:

Een particuliere woning van maximaal 750m³ en vergunningsvrij vrijstaande bijgebouwen van maximaal 150 m².

Woning: goothoogte max 6m en nokhoogte max 10m

Vergunningsvrij bijgebouwen: max 150m²

Goothoogte max 3m, nokhoogte max 5m (600m³)

Ondermaat/overmaat
Verschil tussen de opgegeven grootte en de werkelijke grootte van de kavel wordt niet verrekend.

Waarborgsom/bankgarantie
Conform het in de koopovereenkomst bepaalde dient een bedrag ter grootte van 10% van de
koopsom bij de notaris te worden gestort. Ook kan een bankgarantie voor dat bedrag worden
afgegeven.

Vrijblijvende aanbieding:

Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend. Er is pas sprake van een overeenkomst op het moment dat de opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is beoordeeld en ondertekend. Zolang de koopakte niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie.

Verkoper stelt uitdrukkelijk, dat een verkoop niet eerder tot stand zal komen dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over details (wijze van oplevering, opsplitsing koopsom, roerende zaken enz.) overeenstemming is bereikt.

Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen er aan eventuele onjuistheden en berekeningen geen rechten worden ontleend.

Zie hieronder ook de Brochure met o.a. extra informatie en foto's. 

Minimum prijs
€745.000
Maximum prijs
€745.000
Minimum oppervlakte
5.000㎡
Maximum oppervlakte
5.000㎡
Soort bouw
nieuwbouw 
Woningtype
vrijstaande woning 
Telefoon
Adres

Vriezenweg 6a
2451 VG Leimuiden
Zuid-Holland

Doelgroep
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Aantal kavels
1
Woonmilieu
dorps of landelijk 
Contactpersoon
Alice van Smoorenburg
  • Kavel Vriezenweg 6a met oranje omlijnd
Ik wil graag informatie ontvangen