Ben je op zoek naar een perceel grond in de kern Oostburg?  
Zoek niet verder, laat je verrassen door dit prachtige perceel en grijp deze kans.  

In het oude gedeelte van Oostburg, niet ver van het centrum en de voorzieningen, vind je deze kavel van maar liefst 1.000 m² groot. 
Precieze uitmeting moet nog plaatsvinden, maar we schatten dat het ruim 1.040 m² zal zijn. 
De breedte van het perceel is ongeveer 22 m tot 24 m, de diepte is gemiddeld 45 m. 
Om de locatie goed te ervaren is een wandeling over het perceel een must. 

Op het perceel mogen er 1 of 2 woningen gebouwd worden. Het wordt verkocht als 1 geheel. Hieronder de uitleg vanuit het bestemmingsplan en de andere bijzonderheden. 

Bestemming en bouwregels  
Het gaat om de adressen; Oudestad 22 en 24 te Oostburg en dan perceelnummers E 2361 - bijna het gehele perceel, E 3618 – volledig perceel en E 18 - de oostelijke helft. 
Op de kadastrale kaart wordt het te koop aangeboden perceel aangegeven met groen. 

Op de percelen Oudestad 22 en 24 te Oostburg is de beheersverordening Kom Oostburg van toepassing.  

De locatie heeft de bestemming Wonen met bouwvlak en aanduiding ‘erfbebouwing’. 

Op deze gronden gelden de volgende bouwregels 
Binnen het “bouwvlak” zijn de volgende bouwwerken toegestaan:  
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde en overkappingen. 
Ter plaatse van de aanduiding ‘erfbebouwing’: uitsluitend bouwwerken, niet zijnde hoofdgebouwen 
- Per bouwperceel is ten hoogste één woning toegestaan. Dus 1 woning voor huisnummer 22 en 1 woning voor huisnummer 24. 
- De afstand van niet aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel mag niet minder bedragen dan 1 meter 
- De afstand van gebouwen tot de perceelsgrens mag niet minder dan 1 meter bedragen, tenzij gebouwen in de perceelsgrens worden gebouwd 
- De goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedragen niet meer dan respectievelijk 3 en 7 meter 
- De bouwhoogte mag ten hoogste 4 meter meer bedragen dan de maximum toelaatbare goothoogte (goothoogte bouwvlak 6 meter, goothoogte ‘erfbebouwing’ 3 meter) 
- Ter plaatse van de aanduiding ‘erfbebouwing’ geldt dat per bouwperceel ten hoogste 40% mag worden bebouwd met gebouwen en overkappingen met een maximum van 60 m2. 

Er mag op deze percelen één of twee vrijstaande woningen of een twee onder een kap worden gerealiseerd. 

Voor de afstand tot het perceel E 3618 geldt in principe hetzelfde ten opzicht van het hoofdgebouw: De afstand van gebouwen tot de perceelsgrens mag niet minder dan 1 meter bedragen, tenzij gebouwen in de perceelsgrens worden gebouwd. 
Er zit op het perceel E 3618 dan ook geen bouwvlak. 
Wanneer er sprake is van een eigenaar van meerdere kadastrale percelen wordt er ook gekeken naar de uiterste perceelsgrenzen in eigendom. 

Uitrit 
Voor het aanleggen van een uitrit dien je toestemming aan te vragen. Het formulier kun je vinden via: Uitrit aanleggen of veranderen - Website gemeente Sluis 
()  

Afstand vanaf de weg 
Op grond van het bestemmingsplan is er geen bepaling opgenomen ten opzichte de afstand van de weg. Wel kan het zijn dat de situering bepalend is voor het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
De gemeente stelt dan ook voor dat er een plan wordt voorgelegd middels een bouwplan vooroverleg. Het intakeformulier kan je via de volgende link vinden:  

Milieu: Bodemonderzoek Asbest 
Er is in 2022 een verkennend bodemonderzoek inzake asbest uitgevoerd (perceel Oudestad 24, 22 én 20). De conclusie voor Oudestad 24 en 22 is dat er geen interventiewaarden overschreden zijn. Wel is er asbest (dak-)beplating in de opstallen. 
De woning en wasplaats zijn niet meegenomen in dit onderzoek, doch aanwezigheid van asbest is gezien het bouwjaar niet uit te sluiten. 

Milieu: bodemonderzoek 
Tevens is er in 2022 een verkennend bodemonderzoek gedaan (voor nummer 24, 22 en ook het niet mee te verkopen nummer 20). Uit dit onderzoek blijkt dat nummer 24 en 22 geen verdachte locaties zijn. 

De bodemonderzoeken kunnen op verzoek worden doorgemaild. 

Bouwkundige staat huidige opstallen 
Renoveren van huis nummer 24 is vanwege de slechte fundering geen optie. Een bouwkundig rapport heeft dit uitgewezen.  
Het gebouw op nummer 22 is bouwkundig gezien in betere staat. Hier is geen bouwkundig rapport van opgemaakt. 

Fundering 
Er is een sonderingsonderzoek met 2 peilingen uit 1996 aanwezig. 

Nutsvoorzieningen en dergelijken 
Er is 1 watermeter en 1 gasmeter. Deze liggen ongeveer op de scheiding van nummer 24 en 22. Er is geen eigen elektrameter, dit loopt nu nog via nummer 20. 
Kabel en glasvezel (Delta) liggen bij nummer 24. 
Bij verkoop zal – binnen redelijke termijn – elke eigenaar zijn eigen nutsaansluiting dienen te regelen, als deze er nu nog niet is. 
Achter nummer 24 ligt een regenbak van 5.000 liter 

Erfdienstbaarheden 
De huidige opstallen zijn verbonden met nummer 20.  
Afbreken van nummer 22 dient in overleg te gebeuren, doch dit is al bekend bij de eigenaren. 
Hetzelfde geldt bij sloop van de meest oostelijk gelegen garagebox. 
De kap van de schuur van nummer 20 steekt over het perceel van nummer 22. Hiervoor komt een erfdienstbaarheid. 

Energielabel 
Nummer 24 heeft Energielabel G, voor nummer 22 is geen energielabel vereist. 

Voor meer informatie hierover, kijk op de pagina’s die opgenomen zijn in de brochure. 

Wij hebben een mooie brochure van deze bouwkavel met foto’s en aanvullende informatie. Met 1 druk op de knop is deze te downloaden. 
Wil je na dit alles bekeken te hebben meer informatie of een wandeling over de locatie? Neem contact op met de dames van Team Versluijs.

Minimum prijs
€286.000
Maximum prijs
€286.000
Minimum oppervlakte
1.040㎡
Maximum oppervlakte
1.040㎡
Doelgroep
Woonmilieu
dorps of landelijk 
Soort bouw
nieuwbouw 
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Telefoon
Adres

Oudestad 22
Oostburg
Zeeland

Woningtype
twee-onder-een-kap-woning 
vrijstaande woning 
Aantal kavels
1
Ik wil graag informatie ontvangen