Droom je van een eigen huis bouwen? Omringd door groen en water? Vlakbij de Loonse en Drunense Duinen? In een omgeving waar water de sfeer bepaalt?  

Dan hebben wij wellicht nog een kavel voor u beschikbaar. Omdat wij de oorspronkelijke lotingslijst uit 2021 inmiddels doorlopen hebben, mogen wij deze kavels aan u aanbieden. Voor de beschikbaarheid graag even bellen naar ons kantoor.  

Kavel 3 gelegen aan de Vijverlaan 5. Het is een kavel van ca. 864 m² met een koopsom van € 453.500,- vrij op naam. De kosten voor het aansluiten op het Warmtenet van Eteck zitten in de koopsom inbegrepen. De kosten voor het aansluiten op elektra en water zijn voor u eigen rekening. 

Kavel 4 gelegen aan de Vijverlaan 7. Het is een kavel van ca. 927 m² met een koopsom van € 485.000,- vrij op naam. De kosten voor het aansluiten op het Warmtenet van Eteck zitten in de koopsom inbegrepen. De kosten voor het aansluiten op elektra en water zijn voor u eigen rekening. 

Kavel 7 gelegen aan de Vijverlaan 13. Het is een kavel van ca. 821 m² met een koopsom van € 434.000,- vrij op naam. De kosten voor het aansluiten op het Warmtenet van Eteck zitten in de koopsom inbegrepen. De kosten voor het aansluiten op elektra en water zijn voor u eigen rekening.  

Voor de woonwijk Akkerlanen zijn diverse documenten opgesteld, waarin regels zijn opgenomen met betrekking tot het bouwen en de uitstraling. deze regels staan omschreven in het bestemmingsplan Akkerlanen en het beeldkwaliteitsplan. Meer informatie is terug te vinden op de website van de Akkerlanen ( deze website zijn ook bovengenoemde documenten te downloaden. 

Spelregels / Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van de kavel 

Er mag één vrijstaande woning op de kavel worden gebouwd, welke inclusief aan- en bijgebouwen binnen het bouwvlak van het bestemmingsplan gebouwd moet worden. 

Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsmatige activiteiten en bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van dienstverlening aan huis is toegestaan op een maximum van 30 m2 bruto vloeroppervlak van de hoofdmassa per woning. Middels een binnenplanse afwijking kan onder voorwaarden medewerking worden verleend aan maximaal 50 m2. 

Afstand van de hoofdmassa tot aan de voorste perceelsgrens varieert volgens de bestemmingsplan tekening, maar is in nagenoeg alle gevallen 5 meter. De hoofdmassa mag uitsluitend in en/of achter de gevellijn worden gebouwd, waarbij de voorkant van de hoofdmassa minimaal 50 % in de gevellijn moet worden gebouwd welke gerelateerd is aan de voorkant hoofdmassa. 

De diepte van de hoofdmassa mag maximaal 14 m bedragen. De breedte van de hoofdmassa mag maximaal 10 m, of breder tot maximaal 15 m in welk geval de minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens aan beide zijden gezamenlijk in gelijke mate toeneemt met de grotere breedte van de woning 

Maximale goothoogte woning met kap : 7 m. Maximale bouwhoogte woning met kap: 11 m; maximale bouwhoogte woning met plat dak: 10 m 

De dakhelling van de hoofdmassa vanaf de goothoogte bij de woningen met kap mag niet meer dan 60 graden bedragen. 

Bijgebouwen en aan- of uitbouwen moeten gesitueerd worden achter de gevellijn en in het bebouwingsgebied te worden geplaatst; bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 5 meter uit de grens met de bestemming Water te worden geplaatst. 

De totale diepte van de hoofdmassa met de daaraan aangebouwde bijbehorende bouwwerken , te meten van de voorkant van de hoofdmassa mag gezamenlijk maximaal 22 m bedragen. 

Maximale oppervlakte, goot- en bouwhoogtes van de bijgebouwen, overkappingen en aan- of uitbouwen van de woningen zijn uitgebreid in het bestemmingsplan omschreven. 

Bouwhoogte van overige erf- en terreinafscheidingen achter de gevellijn is maximaal 2,2 m en vóór de gevellijn maximaal 1 m. 

De maximale breedte van steigers/vlonders bedraagt 50% van de kavelbreedte. 

Ondergronds mag tevens worden gebouwd en is alleen toegestaan achter de gevellijnen met een oppervlakte van maximaal de hoofdmassa en bijbehorende bouwwerken met een verticale diepte van maximaal 3,5 m. 

Het is verplicht minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren en in stand te houden; bij aan huis gebonden beroep en/of bedrijf dienen hiervoor noodzakelijke parkeervoorzieningen te worden gerealiseerd. 

Maximaal één inrit per kavel met een breedte van minimaal 5 m. Plaats inrit nader te bepalen door koper. 

Kleurgebruik: kleurrijk palet van aardetinten voor bakstenen is de drager.

Minimum prijs
€434.000
Maximum prijs
€485.000
Minimum oppervlakte
821㎡
Maximum oppervlakte
927㎡
Doelgroep
Woonmilieu
rand van de stad/buitenwijk 
Soort bouw
nieuwbouw 
Soort zelfbouw
individueel bouwen 
Telefoon
Adres

Vijverlaan 13
Waalwijk
Brabant

Woningtype
vrijstaande woning 
Aantal kavels
3
Ik wil graag informatie ontvangen