natura 2000 stikstof
Gepubliceerd: 13-11-2019

Vandaag presenteerde het kabinet een maatregelenpakket om de stikstofdepositie terug te dringen. Lees hier de brief aan de Tweede Kamer

Weer ruimte voor woningbouw

Met de maatregelen ontstaat weer ruimte voor woningbouw. De woningbouwsector en een aantal infrastructurele projecten krijgen als eerste de vrijgekomen ruimte toebedeeld om nieuwe projecten en activiteiten te starten.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof

Hieraan zal gebiedsgericht invulling worden gegeven, waarbij er meer ruimte zal zijn in geval er keuzes gemaakt worden voor locaties en projecten die de aanvullende stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden relatief beperkt houden. In de regio Leiden-Den Haag zullen de grenzen bijvoorbeeld mogelijkerwijs sneller bereikt worden, omdat daar sprake is van een grote woningbouwvraag en een beperkte ruimte voor aanvullende stikstofdepositie op de kwetsbare natuur.  

Toestemmingsverlening

Het kabinet gaat overleggen met provincies en gemeenten om ervoor te zorgen dat het proces van toestemmingsverlening zo spoedig mogelijk verloopt. De door het kabinet genomen maatregelen leveren eenmalig structurele ruimte op die wordt geregistreerd in het stikstofregistratiesysteem. Deze ruimte is beschikbaar voor de beoordeling van omgevingsvergunningaanvragen. De systematiek maakt het mogelijk per project vast te stellen of er nog voldoende ruimte beschikbaar is. Over de verdeling van de ruimte worden regionale afspraken gemaakt.