CPO Gelderland
Gepubliceerd: 09-02-2004 Laatste update: 04-01-2019

Groepjes woningzoekenden in de kleine kernen moeten de kans krijgen zelf - eventueel met behulp van een architect - bouwplannen te ontwikkelen. Dat is één van de aanbevelingen van een werkgroep uit provinciale staten van Gelderland.

subsidie provincie

Zo‘n groep moet in de praktijk dan een beroep kunnen doen op ondersteuning door zowel de provincie als de gemeente waarin de desbetreffende kern is gelegen. Het voordeel daarvan is dat mensen zelf gaan inzien dat het bouwen op grote kavels in de praktijk plannen vaak onhaalbaar maakt. Door grondeigenaren bij het maken van de plannen te betrekken kan in de praktijk vaak ook een lagere grondprijs worden afgedwongen.
Een eerste aanzet is inmiddels door de gemeente Nunspeet gegeven. Acht bewoners krijgen de kans in de kleine kern Hulshorst een kavel te verwerven. Ambtenaren van de provincie moeten zich, zo vindt de werkgroep, soepeler opstellen als het gaat om het controleren van kleine bouwplannen. Wederzijds vertrouwen en vrijheid moeten uitgangspunt zijn.Zonder afbreuk te doen aan de inspraak moeten procedures bij de provincie aan een maximum-tijd worden gebonden.

voorkeursrecht (WVG)

Gemeenten moeten met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties afspraken maken over woningbouw op gemakkelijk, maar ook moeilijk te realiseren locaties. Dat betekent dat op goedkopere locaties soms duurdere huizen moeten komen om op dure locaties toch tegen aanvaardbare prijzen te kunnen bouwen.
Gemeenten wordt gevraagd ook een voorkeursrecht in te voeren voor locaties in kleine kernen die voor woningbouw in aanmerking komen. Het voorkeursrecht houdt in dat gronden waarop dit recht valt als eerste te koop moeten worden aangeboden aan gemeenten. Door het vestigen van een voorkeursrecht kan worden voorkomen dat de schaarse grond in kleine kernen in handen komt van projectontwikkelaars.

woningbouw aan randen van kleine kernen

De werkgroep vindt wel dat in iedere kern open ruimtes moeten blijven en niet alle beschikbare grond zonder meer mag worden volgebouwd. Om die reden moet ook de bouw van woningen aan de randen van kleine kernen worden toegestaan.

splitsen boerderijen en woningen

Om mensen de kans te geven in een kleine kern te blijven wonen stelt de werkgroep uit provinciale staten voor om meer mogelijkheden te ontwikkelen voor het splitsen van boerderijen en woningen. Hierdoor ontstaat woonruimte voor zowel starters als ouderen.

bouwen op bedrijfslocaties

Ook bouwen op plaatsen waar nu nog bedrijfslocaties zijn is volgens de werkgroep een optie om de bouwmogelijkheden op het platteland te vergroten. Het gaat dan met name om kassen en varkens- en kippenstallen. Maar ook kunnen er meergezinswoningen worden gebouwd op nieuw aan te leggen landgoederen.

Nadat plannen daadwerkelijk zijn uitgevoerd wil de werkgroep in 2006 een ronde maken langs verschillende kleine kernen om te zien hoe die in de praktijk zijn uitgevallen.

Bron: de Stentor, 6 februari 2004

Van de redactie: klik hier voor meer informatie onder subsidiemogelijkheden in Gelderland...