Thumbnail
Gepubliceerd: 22-11-2018 Laatste update: 10-01-2024

De levering van een kavel valt onder de heffing van ofwel de BTW (‘omzetbelasting’) ofwel de overdrachtsbelasting. De BTW is op dit moment 21%, de overdrachtsbelasting is per 1 januari 2024 10,4%; een behoorlijk verschil, dus. In dit artikel wordt uitgelegd hoe het zit.

BTW of overdrachtsbelasting?

Bij het bepalen welke belasting van toepassing is, draait het om het begrip ‘bouwterrein’; als er sprake is van de overdracht van een ‘bouwterrein’ dan valt die overdacht onder de heffing van de BTW. In alle andere gevallen valt de levering onder de overdrachtsbelasting.

Tot voor kort werd grond pas als ‘bouwterrein’ aangemerkt als er bouwrijp gemaakt was. Niet-bouwrijp gemaakte grond kon dus onder de heffing van de overdrachtsbelasting worden geleverd.

vanaf 2017 strengere voorwaarden voor overdrachtsbelasting

De Hoge Raad heeft in een arrest van 7 juni 2013 geoordeeld dat sprake is van een ‘bouwterrein’ als op het moment van de levering van de grond blijkt dat de grond daadwerkelijk bestemd is om te worden bebouwd. Ook als de koper de grond koopt met de intentie de grond te bebouwen, is er volgens de Hoge Raad sprake van de overdacht van een ‘bouwterrein’.

definitie bouwterrein

In het belastingplan 2017 is - in lijn met het arrest uit 2013 - de definitie van bouwterrein verder verruimd. Er staat: "Onder een bouwterrein (...) wordt verstaan onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen." De staat waarin de kavel geleverd wordt is dus niet van belang; als de bedoeling is de geleverde grond te gaan bebouwen is er sprake van een 'bouwterrein' en valt de levering onder de heffing van de BTW.

BTW

Voor zelfbouwers betekent dit in de praktijk dat het verwerven van grond onder de heffing van de overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk is. Hou daarom altijd rekening met 21% BTW als het perceel onbebouwd is.

bebouwde grond

Een perceel dat bebouwd is en waarvan het bedoeling is dat de bestaande opstallen gesloopt worden, geldt als bebouwde grond en valt dus onder de heffing van de overdrachtsbelasting. Als het te slopen pand een woonbestemming heeft dan is het tarief 2%. Heeft het pand geen woonbestemming dan is het tarief 8%.

let op, wie laat de opstallen slopen? 

De bestaande opstallen moeten in opdracht van de koper worden gesloopt. Als bij de verkoop wordt afgesproken dat de verkoper de opstallen laat slopen nadat er geleverd is, dan wordt het perceel aangemerkt als onbebouwde grond, en valt de levering onder de heffing van de BTW.