Thumbnail
Gepubliceerd: 02-11-2016 Laatste update: 13-12-2018

trends zelfbouw en cpo

Uit recente CBS-cijfers blijkt dat het aandeel nieuwbouw koopwoningen dat in opdracht van zelfbouwers en CPO-groepen in 2015 en 2016 (t/m augustus jl.) is gerealiseerd spectaculair is gestegen naar ruim 30%. Ook in absolute zin doen zelfbouw en CPO het steeds beter. In 2015 steeg het aantal zelfgebouwde nieuwbouwwoningen ten opzichte van 2014 met maar liefst 50%. In 2016 zette deze trend zich verder voort. Naar verwachting zal de stijging over het hele jaar 2016 ten opzichte van 2015 uitkomen op ongeveer 35%. De doelstelling die staatssecretaris Remkes in 2000 in zijn nota 'Mensen, Wensen, Wonen' formuleerde (dat minimaal 30% van alle nieuwbouw koopwoningen door particulieren zelf moest kunnen worden gebouwd) lijkt 16 jaar na datum alsnog te worden bewaarheid.  

Opvallend is dat de 'bouwers voor de markt' het in 2016 ten opzichte van 2015 veel slechter doen. Ten opzichte van de jaren 2014 en 2015, waarin een duidelijk herstel zichbaar was, is er in 2016 juist weer sprake van terugval. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat veel marktpartijen in 2014 en 2015 de plannen hebben uitgevoerd die tijdens de crisis op de plank waren blijven liggen en dat ze daarna (in 2016) grotendeels door hun planvoorraad heen waren. 

Ook de verdere terugval van de corporatiesector valt op. Uit de cijfers blijkt dat woningcorporaties zich inmiddels, in lijn met het rijksbeleid, nagenoeg helemaal uit de koopsector hebben teruggetrokken.